ನಕಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 2020 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು. ನಾನು ಈ ಬಂದ್ ಅನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಎಂದು...