నిశివర్ణోష్ణోదకము- A Coffee Tale

ఈ అలవాటు ఎప్పటిదో ఎక్కడదిదో తెలీదుకాని.. ప్రొదున్నే ఓ కప్పు నిశివర్ణోష్ణోదకము.. అదే ఆంగ్లములో కాఫీ పడకపోతే (..దిండుపోతే దుప్పట్టిపోతే కాదు.. రోడ్డు మీదో రోకటి మీదో కూడా కాదు .. కడుపులో...