வேத-சாஸ்திரங்களில் கன்யாதானம் பற்றிய சான்றுகள்

சமீபத்தில் ஒரு விளம்பரம ்வெளியானது. அதில் பெண் ஒன்றும் பணம் இல்லை. அதனால் பெண்ணை தானம்செய்வது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. ஆகையால் கன்யாதானம் என்பதுஒரு தவறான சடங்கு என்று கூறப்பட்டது.  இதற்கு எதிர்வினையாக சில...