।। చందమామ ।।

మొన్న సెప్టెంబర్ 5 న, ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం. ఈ కాలంలో మన ప్రతి పండుగ రెండేసి రోజులు వచ్చినట్టు, ఒకటి మన భారతీయ తిథుల ప్రకారం అయితే, ఇంకొకటి పాశ్చాత్య కాలెండర్ ప్రకారం....