।। చందమామ ।।

మొన్న సెప్టెంబర్ 5 న, ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం. ఈ కాలంలో మన ప్రతి పండుగ రెండేసి రోజులు వచ్చినట్టు, ఒకటి మన భారతీయ తిథుల ప్రకారం అయితే, ఇంకొకటి పాశ్చాత్య కాలెండర్ ప్రకారం....

।। మా తెలుగు తల్లి ।।

ఎనిమిది కోట్ల తెలుగుప్రజల శ్రవణ పేటికలలో రింగుమని మారుమ్రోగే తల్లి కీర్తిని తేటతెనుగించిన భావకవి, సుందరకవి, విరచితం. మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండమా కన్న తల్లికి మంగళారతులు,కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణచిరునవ్వులో సిరులు...