।। మా తెలుగు తల్లి ।।

ఎనిమిది కోట్ల తెలుగుప్రజల శ్రవణ పేటికలలో రింగుమని మారుమ్రోగే తల్లి కీర్తిని తేటతెనుగించిన భావకవి, సుందరకవి, విరచితం. మా తెనుగు తల్లికి మల్లెపూదండమా కన్న తల్లికి మంగళారతులు,కడుపులో బంగారు కనుచూపులో కరుణచిరునవ్వులో సిరులు...

నిశివర్ణోష్ణోదకము- A Coffee Tale

ఈ అలవాటు ఎప్పటిదో ఎక్కడదిదో తెలీదుకాని.. ప్రొదున్నే ఓ కప్పు నిశివర్ణోష్ణోదకము.. అదే ఆంగ్లములో కాఫీ పడకపోతే (..దిండుపోతే దుప్పట్టిపోతే కాదు.. రోడ్డు మీదో రోకటి మీదో కూడా కాదు .. కడుపులో...