మాట నిలబెట్టుకోబాలూ

ఇలాగేనా ? ఇంతేనా బాలూ?మాట తప్పడం మర్యాదేనా?హాస్పటల్ కెళ్ళేటప్పుడు ఏం చెప్పావు?నాకేం లేదు,నాకేం కాదు అన్నావా లేదా? మాట తప్పేవు బాలూ మడమ తిప్పేశావుతమ్సప్ గుర్తు ?చూపించావుతప్పక త్వరలో తిరిగొస్తానన్నావునీవేమి చెప్పినా నమ్ముతాము...

వరుస మారనీయకు!!!

వందేమాతర గీతంవరుస మారనీయకుదాని ఘనత మాయనీయకువందేమాతరం వందే మాతరం ॥॥బకించంద్ర చటోపాద్యాయభక్తి భావ లహరి యదిగుండెలలో ఉప్పొంగినదేశ భక్తి సారమదివేల వేల గొంతులలోనినదించిన గేయమది       వందేమాతరం వందేమాతరం ॥॥ తెల్లదొరల గుండెల్లోదిగబడిన శూలమదిస్వాతంత్య్ర పోరాటంలోశివమెత్తిన...