Prayers To Sri Ganesha

गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थ जम्बूफलसार भक्षितम् उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् ॥ I salute He, who has the face of an elephant, one...