ગુજરાતી મુંબઈકર ક્રાંતિગુરુ પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણવર્મા

હેમંતકુમાર ગજાનન પાધ્યા (યુ.કે.) ભારતની સ્વતંત્રતાનો ઈતિહાસ તટસ્થ અને પક્ષપાત રહીત સત્યસ્વરુપમાં લખવામાં આવ્યો હોત તો એમાં પંડિત શ્યામજી કૃષ્ણવર્માજી [ભનુશાળી]નું શુભનામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં...

‘’આમ્બેડકર ભવન’’- લંડનને મહારાષ્ટ્રીયનો અને મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સરકારની અણમોલ ભેટ

                                                             શ્રી હેમંતકુમારગજાનન પાધ્યા, યુ.કે.     ઈંગ્લંડમાં વસતાં રાષ્ટ્રપ્રેમી પ્રવાસી ભારતીય લોકો અને દેશભકત ભારતીયઓ માટે ગૌરવવંતા અને આનંદદાયક સમાચાર...

Gujarat vs West Bengal: A decade of progress vs an era of misery

The manufacturing sector in Gujarat is over 3.5 times the size of WB. The per capita GDP of Gujarat is more than double that of WB. It's also up to BJP whether they are able to project possibility of real change. Because Didi promised relief from an era of misery a decade ago but the misery continues. Bengal desperately needs another renaissance.

AMBAJI TEMPLE

THE ETERNITY OF DIVINITY Shreya Gohel Preface Ambaji-the Origin of the Supreme Cosmic Power of the Universe is one of the fifty-one 51 ancient Shakti...